Условия за ползване

Преамбюл

IBANFIRST разработи онлайн платформа, която предлага на неговите „Корпоративни” клиенти лесен достъп до основните финансови услуги, изисквани от едно търговско предприятие, а именно:

 • откриване и поддържане на сметки в чуждестранна и местна валута;
 • получаване на местни или международни плащания;
 • издаване на местни или международни плащания;
 • Основни и междуфирмени директни дебити от Единната зона за плащания в евро (SEPA);
 • изпълнението и проследяването на спот валутни трансакции;
 • достъп в реално време до валутния пазар през работното му време.

IBANFIRST предлага на своите клиенти и възможността да се възползват при определени условия и абонамент от следните услуги:

 • услуга за информация относно техните сметки;
 • плащания, свързани с валутни форуърдни трансакции;
 • плащания, при които средствата се покриват от финансиране и се уреждат от Споразумението за финансиране.

Глава 1 — Общи разпоредби

Член 1.1 — Обхват

Настоящите Общи условия за ползване (наричани по-нататък „ОУП“) съставляват цялостната рамка на договорните отношения, които обединяват IBANFIRST S.A., със седалище 1050 Brussels, 350 Avenue Louise, с ДДС № 0849.872.824, платежна институция, учредена в Белгия и под надзора за разумно финансово управление на Националната банка на Белгия, наричана по-нататък „IBANFIRST“, и нейните „корпоративни“ клиенти.

Настоящите ОУП се прилагат по отношение на всички клиенти на IBANFIRST, физически лица (само в рамките на техните търговски, промишлени, занаятчийски или свободни дейности) и юридически лица. Възможно е да има отклонение от настоящите ОУП чрез специални споразумения, чиито разпоредби имат предимство пред тези от настоящия текст, доколкото те му противоречат. Ако проблемът не може да бъде разрешен въз основа на споменатите разпоредби, ще се използва белгийският закон.

В рамките на договорните отношения Клиентът избира френски език.

Член 1.2 — Идентичност, правоспособност, правомощия

За да се влезе във връзка с IBANFIRST, се изисква да бъдат съобщени от страна на Клиента данните и документите, посочени му от IBANFIRST, по-специално относно:

 • при физически лица: пълната им самоличност (име + фамилия), дата и място на раждане, адрес по местоживеене, копие на документ за самоличност, както и техния фирмен номер и/или регистрационен номер в администрацията за ДДС;
 • при юридически лица: учредителният акт или най-новата версия на дружествения договор, както и всички актове, установяващи правомощията на лицата, упълномощени да ги представляват, списъкът на управителя(ите), представителя(ите) , бенефициента(ите), както и фирмения номер и/или регистрационния номер по ДДС.

IBANFIRST може по всяко време да поиска от своите клиенти да изпратят допълнителна информация, свързана с тях. IBANFIRST си запазва и правото да събира такава допълнителна информация от трети лица и други услуги по идентификация. Тази допълнителна информация е от съществено значение за IBANFIRST, за да извършва своя контрол и да спазва законите и подзаконовите нормативни актове, приложими по отношение на него.

IBANFIRST може също така да поиска от своите клиенти да извършат одит на място и да прегледат регистрите и документите, удостоверяващи съответствието им с ангажиментите, предвидени в настоящите ОУП.

По отношение на клиентите с чужда националност (които не са установени в Белгия), IBANFIRST не е длъжна при преглеждането на документите, които са ѝ предадени, да прави проучвания на чуждото право. Тези клиенти са длъжни да информират IBANFIRST за всички промени, които могат да настъпят в законодателството на тяхната държава и които биха могли да променят начина, по който са представлявани по отношение на трети страни. Освен това IBANFIRST има право да поиска, за сметка на Клиента, превод на представените документи, както и извършването на формалностите, посочени от него, по-специално изготвянето на екзекватура за чуждестранни официални документи.

С оглед на рисковете от кражба на самоличност IBANFIRST може да изиска, преди да се свърже с Клиент, Клиентът да извърши първи превод на парични средства от банкова сметка, открита на негово име в призната кредитна институция.

Като възлага правомощия за представителство на лицата, отговорни за използването на платформата IBANFIRST от нейно име и за нейна сметка (по-нататък ...), Клиентът изрично потвърждава — освен ако не е посочено друго в писмена форма преди тяхното определяне — че тези администратори на потребителите имат право да задължават валидно Клиента и да поискат от IBANFIRST:

 • предоставяне, подновяване или прехвърляне на номера на ИЮЛ, необходим за форуърдни валутни трансакции;
 • добавяне на други потребители, включително администратори; или
 • активиране на услуги или функции, налични на платформата.

IBANFIRST носи отговорност за последиците от всяка предполагаема измама или груба небрежност при записване на данните, които е поискала. Клиентът, от своя страна, носи отговорност за всяка щета, причинена от непредаване на исканата информация и/или документи или от съобщаването или представянето на информация и/или неточни документи. Клиентът трябва да съобщи писмено на IBANFIRST за всяка промяна в данните и документите, които е предоставил на IBANFIRST, по-специално по отношение на правомощията за представителство. IBANFIRST ще се постарае да я вземе предвид възможно най-скоро.

IBANFIRST насочва вниманието на Клиента към факта, че неговата единствена отговорност е да спазва правните и регулаторни задължения, приложими спрямо него. IBANFIRST не може по никакъв начин да замести Клиента в тази област. По-специално Клиентът трябва да спазва данъчните задължения, приложими спрямо него, както в различните държави, за които се отнасят неговите трансакции, така и в държавата му на пребиваване, и трябва да гарантира, че всяка трансакция, извършена с IBANFIRST, е в съответствие с тези закони.

Член 1.3 — Съобщения

1.3.1 Език за комуникация

Кореспонденцията и съобщенията между IBANFIRST и Клиента трябва да се водят на езика, договорен с Клиента и регистриран от IBANFIRST в неговите преписки.

1.3.2 Средства за комуникация

IBANFIRST кореспондира с Клиента чрез всякакви средства за комуникация, подходящи за отношенията с Клиента. IBANFIRST съобщава на Клиента чрез същите средства всяка информация, която се изисква по силата на законови, регулаторни или договорни задължения.

По-специално IBANFIRST може да си кореспондира и да осъществява комуникация по пощата, по телефона, чрез интернет сайт, мобилно приложение, по електронна поща или чрез друг технически процес.

Клиентът потвърждава на IBANFIRST, че има редовен достъп до интернет, просто защото предоставя на IBANFIRST адрес на електронна поща или се абонира за една от услугите на IBANFIRST.

Пощенските или електронните писма се изпращат от IBANFIRST до последния пощенски адрес (или, в противен случай, до последния известен адрес) или адрес на електронна поща, предоставен от Клиента. Клиентът поема всички последици и отговорност в случай на забавяне или пропуск да бъде информирана IBANFIRST, в съответствие с член 1.3.3 от настоящите ОУП, относно промяна на пощенски или електронен адрес или в случай на забавяне или пропуск да бъде прочетено съдържанието на кореспонденция или съобщение.

Клиентът декларира, че е напълно наясно и е информиран за рисковете, свързани с предаването на електронни съобщения в необезпечена обществена мрежа като интернет. Клиентът е лично отговорен за избора, инсталирането, използването и адаптирането на подходящи мерки за защита на електронната му поща например антивирусен софтуер, защитна стена или създаването на силна парола. По-специално Клиентът предприема всички основателни мерки за сигурност, за да гарантира конфиденциалността на своята парола. Избирайки или приемайки подобно средство за комуникация, Клиентът освобождава IBANFIRST, освен в случай на измама или груба небрежност на последната, от всякаква отговорност и последици в случай на прихващане от трети лица на електронните съобщения и/или личните данни, и/или документи, които се съдържат в тях.

Освен това Клиентът се съгласява да се свърже незабавно с IBANFIRST, ако установи, че паролата му е загубена или открадната или че физическо лице е използвало, или се е опитало да използва негова сметка в IBANFIRST без негово съгласие.

Справка за информацията, която IBANFIRST предоставя на своите Клиенти, може да се намери на нейния интернет сайта:

1.3.3 Промяна от страна на Клиента на езика и адресите му за комуникация

IBANFIRST ще се стреми да вземе предвид възможно най-скоро промяната в езика и/или пощенския или електронен адрес или адрес за комуникация, желани от Клиента. Клиентът използва само каналите и техническите процеси, предоставени от IBANFIRST, за да издаде това известие.

1.3.4 Доказателство

Изпращането и съдържанието на кореспонденцията или съобщението до Клиента се установяват от IBANFIRST чрез представяне на копие от него в съответствие с разпоредбите на член 1.13 от настоящите ОУП.

Член 1.4 — Ставки, разходи и данъци

IBANFIRST съобщава на Клиента стандартните ставки.

Новите или адаптирани ставки се въвеждат чрез съобщение до Клиента за промяната, направена от IBANFIRST, в съответствие с член 1.3 от настоящите ОУП.

Те влизат в сила не по-рано от един месец след съобщението, отправено от IBANFIRST. Клиентът може в рамките на срока, посочен в член 1.8, да прекрати без допълнително заплащане споразумението, засегнато от промяната на ставката, в случай че Клиентът не е съгласен с нея.

По-конкретно Клиентът ще заплаща:

 • разходите за доставка или транспортиране на активи и документи, пощенски такси, разходи за телекс, телефон и всякакви други разходи, направени от името или в интерес на Клиента;
 • разходите за всяко действие, предприето от IBANFIRST за запазване или възстановяване на правата си спрямо Клиента;
 • всички писмени разрешения и такси за регистрация, всички данъци и налози, дължими за или във връзка с операция с IBANFIRST.

Всички цитирани по-горе такси, освен ако изрично не е посочено друго, се начисляват по сметката на Клиента, открита в IBANFIRST.

Член 1.5 — Изменение на ОУП

Всяко изменение на настоящите ОУП се договаря от IBANFIRST и Клиента, като се прави достъпно на интернет сайта на IBANFIRST:

ОУП влизат в сила не по-рано от един месец след съобщението, отправено от IBANFIRST, освен когато законови или подзаконови изисквания налагат друг краен срок. Независимо от срока, предвиден в член 1.8., Клиентът може в рамките на месеца след съобщението за новите ОУП, направено от IBANFIRST, да прекрати без разходите, които обикновено се налагат, въпросното споразумение в случай съответно на несъгласие с изменението на настоящите ОУП или въпросното споразумение, освен ако подобно изменение е в резултат от законово или подзаконово задължение или е направено в полза на Клиента.

Член 1.6 — Конфиденциалност

IBANFIRST не може да разкрива на трети лица информация, свързана с нейните Клиенти, освен ако не е получила тяхното изрично разрешение или това се изисква от нея по закон, или ако това е мотивирано от законен интерес.

По смисъла на този член не се считат за трети лица:

 • сътрудници на IBANFIRST;
 • дружествата, принадлежащи към групата, към която принадлежи IBANFIRST, и техните сътрудници.

По смисъла на този член

"сътрудници на IBANFIRST" означава физическо лице, което се намесва в отношенията с Клиента или в обработването на неговите данни, в изпълнението на споразумение, сключено с IBANFIRST или с дружество, принадлежащо към групата, от която IBANFIRST е част. Това включва по-специално служители, представители, комисионери, търговски агенти, подизпълнители и доставчици на аутсорсинг услуги. По смисъла на този член терминът

"дружествата, принадлежащи към групата, към която принадлежи IBANFIRST, и техните сътрудници" се отнася за група от дружества, съставена от дружество майка, негови дъщерни дружества и дружества, свързани с това дружество майка. От тази гледна точка понятията за дружество майка, дъщерно дружество и свързано дружество трябва да се разбират според значението, дадено им в членове 1: 15 и 1: 20 от Кодекса за дружествата.

Член 1.7 — Обработване на лични данни

IBANFIRST обработва личните данни на Клиентите в съответствие с нейната Политика за защита на личните данни, достъпна на нейния интернет сайт: www.ibanfirst.com.

Цялата изисквана по закон информация, свързана с личните данни, които се събират и обработват от IBANFIRST, целите, за които тези данни се обработват, и правата на физическите лица, чиито данни се обработват, се съдържат в Политиката на IBANFIRST за защита на личните данни.

Когато Клиентите предоставят на IBANFIRST лични данни, свързани с физически лица (например представители, служители или действителни собственици), те трябва да информират тези лица за Политиката за защита на личните данни и нейните актуализации.

Политиката за защита на личните данни подлежи на промяна в съответствие с правилата, изложени в нея.

Член 1.8 — Прекратяване на отношенията

Както Клиентът, така и IBANFIRST могат по всяко време и без да посочват причина да прекратят всички или някои от безсрочните споразумения, които ги обвързват, чрез изпращане на електронно съобщение с потвърждение за получаване и при спазване на двумесечно предизвестие от датата на изпращане.

И Клиентът, и IBANFIRST могат при неизпълнение на едно от задълженията, предвидени в настоящите ОУП или при нарушено доверие, да прекратят незабавно, без предизвестие всички или някои от споразуменията, които ги обвързват, чрез изпращане на електронно съобщение с потвърждение за получаване.

Отпечатването на свързаното с него потвърждение за получаване ще бъде достатъчно доказателство за изпращането на електронното съобщение. Прекратяването не освобождава Клиента от отговорностите му по отношение на извършените трансакции или ангажиментите му към IBANFIRST. Комисионите, получени авансово от IBANFIRST, ще бъдат възстановени на Клиента

пропорционално на изтеклото време.

Член 1.9 — Смърт

При смърт на Клиент IBANFIRST трябва да бъде уведомена възможно най-скоро. Ако известието е направено устно, то трябва да бъде потвърдено в писмена форма. При получаване на писменото уведомление IBANFIRST ще гарантира, че не се извършва трансакция от потенциални агенти. При получаване на писменото уведомление IBANFIRST ще гарантира, че не се извършва трансакция от потенциални агенти. Активите, държани от IBANFIRST на името на починалия, ще бъдат освободени в полза на наследниците и/или правоимащите лица на Клиента при представяне на официални документи, установяващи предаването на наследството, както и всички документи, които се изискват по закон и/или които IBANFIRST счита за необходими. IBANFIRST проверява внимателно тези документи, но отговаря само за измама и груба небрежност от нейна страна при проверката на тяхната автентичност, валидност, писмен или устен превод, особено при документи, изготвени в чужда държава. Всяка трансакция, свързана с активите, държани от IBANFIRST на името на починалия, може да бъде предмет на взаимното съгласие на всички лица, които са призовани да съберат активите, съставляващи наследството по закон или по завещание.

Член 1.10 — Отчетност

IBANFIRST носи отговорност само за измама и за груба небрежност, допусната от нея или нейните служители в хода на професионалната ѝ дейност. Освен това IBANFIRST може да носи отговорност само за преките последици от грубата си небрежност. Като такава, тя не отговаря за косвените щети, произтичащи от това, а именно, по-специално за възможните търговски, професионални, финансови или други загуби на Клиента, например пропуснати ползи, увеличаване на общите разходи, нарушаване на планирането, загуба на приходи, репутация, клиенти или очаквани спестявания.

Във всички случаи IBANFIRST не може никога да бъде държана отговорна за щети, произтичащи пряко или косвено от непреодолима сила или мерки, предприети от белгийските или чуждестранни власти.

В резултат на това тя не отговаря за вредните последици, произтичащи по-специално от:

 • пожар, наводнение или друго природно бедствие;
 • стачка на нейния персонал;
 • решение на държавен орган или централна банка на дадена държава;
 • ембарго или санкция от финансов, икономически или търговски характер;
 • операции, разпоредени от лица с фактическа власт в случай на война, смущения, безредици или окупация на територията от чужди или незаконни сили;
 • извеждането от експлоатация, дори временно и по каквато и да е причина, на неговите компютри, както и унищожаването или изтриването на данните, които се съдържат в тях;
 • грешки или прекъсване на дейността на белгийски или чуждестранни пощенски услуги, дружества, предоставящи телефонни услуги или друга електронна услуга, частни транспортни дружества.

Член 1.11 — Ембарго, политики за съответствие и задължение за грижа

Терминът "Ембарго" обхваща всички санкции от финансов, икономически или търговски характер или установени ограничителни мерки, предписани, наложени или въведени в действие от Европейския съюз, Белгия, Съвета за сигурност на ООН, Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) в Съединените американски щати и/или Министерството на САЩ на или друг компетентен орган.

Клиентът, ако е юридическо лице, декларира и гарантира на IBANFIRST:

че нито той, нито някое от неговите дъщерни дружества, управители или директори или, доколкото му е известно, някое от свързаните с него дружества, агент или служител не са ангажирани с дейност или поведение, което може да наруши закони, правила или разпоредби, приложими в компетентна юрисдикция, за борба с изпирането на пари и корупцията; че нито той, нито някое от неговите дъщерни дружества, управители или директори или, доколкото му е известно, някое от свързаните с него дружества, агент или служител не са физическо или юридическо лице което е или е собственост или се контролира от лица, които са (i) обект на санкционни мерки Лице с наложена санкция, или с местоположение, установени или пребиваващи в държава или територия, която е или чието правителство е обект на санкционни мерки, които обикновено забраняват да се работи с това правителство, държава или територия .

Клиентът, когато е юридическо лице, специално се ангажира и гарантира, че няма — пряко или косвено — да използва услугите, предлагани от IBANFIRST: (i) за финансиране на дейности или дела на лице или с лице, или в държава или територия, за които се предполага, че са лице с наложена санкция(и) или санкционирана(и) държава(и), или (ii) по друг начин, който би довел до нарушаване на санкциите от дадено лице.

При анализ и обработване на поверените му трансакции IBANFIRST взема предвид санкциите, посочени по-горе. Същото важи и когато по преценка на IBANFIRST характерът, целта, контекстът, условията и най-общо обстоятелствата по трансакцията не съответстват на политиките на IBANFIRST за съответствие относно тези санкции или борбата срещу изпирането на пари или срещу финансирането на тероризма. За тази цел IBANFIRST използва автоматични системи за филтриране на трансакции.

IBANFIRST си запазва правото да не изпълнява или да отложи изпълнението на трансакция, (i) която би нарушила или би могла да наруши подобни санкции и политики или (ii) която би се считала или би могло да се счита за подозрителна съгласно законите и подзаконовите нормативни актове срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма; или (iii) когато системите за автоматично филтриране на трансакции блокират тази трансакция. Клиентът се задължава да предостави на IBANFIRST всеки документ и/или информация, които IBANFIRST счита за полезни, за да определи дали дадена трансакция съответства на посочените санкции и политики или е подозрителна съгласно законите и подзаконовите нормативни актове срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. В противен случай

IBANFIRST няма да може да изпълни трансакцията.

В случай че Клиентът има съмнения относно съответствието на планирана трансакция с посочените санкции и политики, той се приканва да се свърже с IBANFIRST, преди да инструктира IBANFIRST относно тази трансакция.

Член 1.12 — Жалби

Клиентът може да изпрати жалба до IBANFIRST чрез изпращане на писмо до IBANFIRST SA, 350 Avenue Louise, 1050 Brussels, Белгия, или по електронна поща на следния адрес: complaints@ibanfirst.com.

Член 1.13 — Доказателства

Без да се накърняват задължителните правни разпоредби или разпоредбите, свързани с обществения ред, които определят специфични правила относно доказването, IBANFIRST има право да разчита на сметки на Клиента като доказателство. IBANFIRST може да даде доказателство за правен акт чрез копие или възпроизвеждане на оригиналния документ, независимо от естеството или количеството на документа. Доказателство за акта, извършен чрез технически процес, може да бъде дадено чрез посочения технически процес. Това копие или възпроизвеждане има същата сила и доказателствена стойност като оригинала на акта. Копието или възпроизвеждането на документа може да има форма, различна от оригинала, когато е резултат от използването на технически процес.

Член 1.14 — Приложимо право и определяне на юрисдикция

Отношенията между IBANFIRST и Клиента са предмет на белгийското законодателство и като такова последното урежда разрешаването на евентуални спорове, които могат да възникнат между тях във връзка с тези отношения.

Без да се накърнява прилагането на член 1.12, само белгийските съдилища са компетентни да разрешават спорове, възникнали между IBANFIRST и Клиента в контекста на техните отношения.

Глава 2 — Услуги за информация за сметки

Член 2.1 — Общи положения

IBANFIRST предоставя на своите Клиенти услуга за информация за сметка.

Услугата за информация за сметка позволява на Клиента лесно и удобно да преглежда своите банкови данни чрез платформата IBANFIRST.

Достъпът до услугата за информация за сметка е възможен чрез активиране на модул, наличен в онлайн интерфейса на IBANFIRST (наричан по-нататък „Платформата“).

Клиентът се подчинява на разпоредбите на настоящите ОУП, когато активира услугата за информация за сметка.

Отношенията, установени между Клиента и неговия обслужващ сметката доставчик на платежни услуги (наричан по-нататък „ОСДПУ“), се уреждат от неговите условия, които отделно се приемат от потребителя. Във всички случаи те не могат да бъдат смесвани с настоящите ОУП.

В случай на противоречие между разпоредбите на тази глава и разпоредбите, съдържащи се в другите глави на настоящите ОУП, счита се, че разпоредбите на тази глава имат предимство.

Член 2.2 – Потребител на услугата за информация за сметка

Услугата за информация за сметка трябва да е предмет на заявка за активиране от страна на Клиента, като се следва конкретна процедура, описана на платформата IBANFIRST.

Само валидирането на тази процедура води до активиране на услугата за информация за сметка. IBANFIRST си запазва правото да не пристъпва към валидиране, без да е необходимо да посочва причини за това.

Член 2.3 — Ход на изпълнение на услугата за информация за сметка

За да има достъп до услугата за информация за сметка, Клиентът трябва да изпълни следните стъпки:

Фаза 1: Достъп до услугата за информация за сметка

За да получи достъп до услугата за информация за сметка, Клиентът се свързва с платформата и след това влиза в раздел „Услуги“.

Свързването изисква надеждно удостоверяване на Клиента (т.е. двоен фактор: притежаване на удостоверено устройство/токен и знание на персонализирани данни за защита като парола). Клиентът активира опцията, предложена като част от предоставянето на услугата, натискайки „Преглед на информация за външна сметка от платформата IBANFIRST“.

След това Клиентът трябва да избере ОСДПУ, който той желае да синхронизира с платформата IBANFIRST. След което той трябва да въведе неговите идентификационни данни и пароли, специфични за всеки ОСДПУ.

Фаза 2: Използване на услугата за информация за сметка

Услугата за информация за сметка позволява на Клиентите да получат консолидиран преглед на тяхната информация, свързана с различните им банкови и разплащателни сметки върху една-единствена платформа/интерфейс.

Услугата за информация за сметка не позволява при никакви обстоятелства да се извършват банкови трансакции (преводи, постоянни нареждания и т.н.) или трансакции, свързани с банкова трансакция, или да се получават услуги по управление на портфейл или консултантски услуги относно инвестиции.

Фаза 3: Анулиране, оттегляне, прекратяване на услугата за информация за сметка

Клиентът може по всяко време и без такса да прекрати услугата за информация за сметка.

Щом разходите за проучвания са дължими от Клиента, те трябва да бъдат платени въпреки прекратяването на Услугата.

Предоставянето на услугата за информация за сметка приключва, когато Клиентът прекрати договора си за услуга с IBANFIRST или когато IBANFIRST прекрати търговските отношения в съответствие с член 1.8 от настоящите ОУП.

Глава 3 — Валутни форуърдни плащания

Член 3.1 — Определения

В контекста на тази глава термините, изброени по-долу, имат следното значение:

„Нефинансов контрагент“ означава юридическо лице, учредено в Европейския съюз, което по смисъла на член 2, параграф 9 и член 10 от EMIR не е включено в определението за финансови контрагенти или освободени контрагенти и не е клирингова къща (наричан по-нататък „НФК“).

„EMIR“ означава РЕГЛАМЕНТ (ЕС) No 648/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 4 юли 2012 година относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции

„ИЮЛ“ (Идентификатор на юридическо лице) означава уникалния, временен или окончателен правен идентификационен номер, идентифициращ IBANFIRST или Клиента, в зависимост от случая.

„Задължение за докладване“ означава задълженията за докладване относно всички трансакции с деривати, независимо дали са договорени извън борсата или на платформи, описани в член 9 от EMIR и въведени след Регламента EMIR.

„Регистър на трансакции“ означава юридическо лице, избрано от IBANFIRST, което събира и поддържа по централизиран начин записи, свързани с трансакции с деривати, и което е регистрирано или признато в съответствие с Регламента EMIR и/или едно или повече устройства или услуги, предоставяни от тази институция, юридическо лице или при липса на такова юридическо лице, от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA).

„Регламент EMIR“ означава EMIR и всеки приложим допълнителен закон, правило, подзаконов нормативен акт или официална препоръка на EMIR (включително по-специално всички регулаторни технически стандарти, изпълнителни технически стандарти или препоръки, издадени от Комисията на ЕС или от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA), създадени или издадени по EMIR или по друг начин съгласно EMIR, изменени или повторно въведени в действие.

„Трансакция“ означава договор за извънборсови деривати; терминът е определен в член 2, параграф 7 от EMIR между IBANFIRST и Клиента; уточнено е, че той изключва (i) всички деривати, търгувани на регулиран пазар или на еквивалентен пазар извън Европейския съюз, и (ii) трансакции с деривати, които не са предмет на Регламента EMIR.

„Гаранция“ означава паричната гаранция, предоставяна от Клиента на IBANFIRST съгласно член 3.8 от настоящите ОУП, обезпечаваща неговите ангажименти и намаляваща оперативния риск и кредитния риск от трансакциите.

Всички думи и изрази, използвани в тази глава, които не са определени в нея, имат същото значение, което им е дадено от Регламента EMIR.

Член 3.2 — Общи принципи

Всяка трансакция, настояща и бъдеща, между Клиента и IBANFIRST се урежда от тази глава.

Всички трансакции между Клиента и IBANFIRST формират при тяхното прекратяване и обезщетяване споразумение за нетиране по смисъла на белгийския закон от 15 декември 2004 г. относно споразуменията за финансово обезпечение („Закон за финансовото обезпечение“).

Всяко обезщетение, направено по тази глава, по-специално между трансакциите и гаранцията, е неразделна част от споразумението за нетиране между Клиента и IBANFIRST, има за цел да създаде отделен баланс на анулиране и е предмет на условията на членове 12 и 14 от Закона за финансовото обезпечение.

Клиентът и IBANFIRST могат да договорят конкретни клаузи в някои от своите договори. При несъответствие между тези клаузи и клаузите, съдържащи се в тази глава, конкретно договорените клаузи имат предимство пред клаузите, съдържащи се в тази глава.

При противоречие между разпоредбите на тази глава и разпоредбите, съдържащи се в другите глави на настоящите ОУП, се счита, че разпоредбите на тази глава имат предимство.

Член 3.3 – Познаване на условията и рисковете на трансакцията и отказ от трансакция

Условията и сумите, за които се предлагат трансакции, са ограничени от основателно предвидимия размер на плащанията, които Клиентът трябва да направи или да получи през срока на покритие.

Услугата наистина е достъпна само в контекста на платежни трансакции и в никакъв случай за спекулативни цели. IBANFIRST си запазва правото незабавно да прекрати всяка трансакция, която би се считала за спекулативна.

Клиентът декларира, че е получил от IBANFIRST, прочел и разбрал необходимата информация, която е ясна и пълна, относно рисковете, свързани с трансакциите, и се задължава да не сключва трансакция във връзка с нещо, съдържащо се в нея, ако не разбира напълно свързаните с това рискове.

Клиентът потвърждава, че никой представител на IBANFIRST не му е обещавал печалба или гарантирал липсата на загуба.

Клиентът ще реши да сключи трансакция с IBANFIRST само след внимателно обмисляне и след като се увери, че неговите финансови средства му позволяват да посрещне риска от загуба.

IBANFIRST може по своя преценка да откаже да сключи трансакция или да удължи срока на съществуваща трансакция.

Член 3.4 — EMIR — Декларации и ангажименти

Клиентът и IBANFIRST декларират и удостоверяват при подписването на настоящите ОУП и за всяка трансакция, сключена след тази дата, че те са нефинансови контрагенти по смисъла на член 2, параграф 9 от EMIR.

Клиентът декларира и удостоверява при подписването на настоящите ОУП и за всяка сключена трансакция след тази дата, че тя не е предмет на задължение за обезщетение по смисъла на член 4 от EMIR и не отговаря на условията, посочени в член 10, параграф 1, буква б) от EMIR.

Ако статутът

на Клиента се промени или не е правилен, Клиентът има задължението да уведоми незабавно IBANFIRST. За това деклариране е отговорен единствено Клиентът и IBANFIRST не може да носи отговорност в случай на уведомление за промяна на статута

на Клиента, което е невярно, неправилно или закъсняло.

Клиентът декларира и удостоверява, че действа от свое име, с всички права и възможности да сключи трансакция. Клиентът трябва непосредствено да съобщи на IBANFIRST всички законови, подзаконови, установени по законодателен път или договорни разпоредби, които биха могли да ограничат възможността му да сключва форуърдни валутни договори или да повлияят на валидността на тези договори.

Клиентът се съгласява да обезщети и да освободи от отговорност IBANFIRST относно щети, разходи, такси или други неблагоприятни финансови последици, които могат да бъдат претърпени от IBANFIRST в резултат на невярно, неправилно или закъсняло уведомление за промяна на статута

на Клиента или в резултат на неизпълнението на задълженията на Клиентите във връзка със законодателството по EMIR, освен ако за такива щети, разходи, такси и други неблагоприятни финансови последици не носи отговорност единствено IBANFIRST поради груба небрежност, умишлено въвеждане в заблуждение или измама от нейна страна.

Член 3.5 — Съгласуване и компресиране на портфейли

Клиентът се ангажира да спазва всички разпоредби на EMIR за съгласуване и компресиране на портфейли. Честотата на компресиране на портфейла между Клиента и IBANFIRST зависи от броя на текущите Сделки между Клиента и IBANFIRST.

Брой сделки

≥ 101

≤ 100

Честота на съгласуване

На тримесечие

Ежегодно

IBANFIRST ще изпълни едностранно изискването си за компресиране на портфейла, като съобщи на Клиента данните си за портфейла по електронна поща.

Клиентът се задължава да провери информацията във връзка със собствения си портфейл от сделки, за да се увери, че те действително съответстват на миналите сделки.

Ако в срок до два работни дни от получаването на горепосоченото електронно писмо Клиентът не уведоми IBANFIRST за несъответствия в данните за съгласуване, се счита, че той е съгласен със съдържащите се в него данни.

Ако броят на сделките надвишава 500, Клиентът и IBANFIRST се задължават да анализират на всеки шест месеца в съответствие с горепосочената процедура за комуникация възможността да компресират съответните си портфейли с цел наблюдение и редуциране на операционния риск и кредитния риск.

Член 3.6 – Активиране на услугата

Настоящата част ще се прилага веднага след активиране на модула „форуърдно плащане“ от компетентните служби в IBANFIRST. Клиентът ще бъде уведомен за решението за активиране.

Съответната сделка се счита за сключена след размяната на съгласия между IBANFIRST и Клиента. Размяната на съгласия може да се осъществи по всякакъв начин, включително устно и/или по телефона (вж. по-долу).

Със сключването на сделка Клиентът се съгласява да достави валутата на определената дата на падеж.

Клиентът носи пълна отговорност за последиците, които могат да произтекат от поръчки или сделки, които са изпратени или съответно сключени неправилно по телефона, по-специално от лице, което няма правомощия да обвързва Клиента, както и за последиците, дължащи се на забавено изпълнение или неизпълнение или неправилно тълкуване на сделка, предадена по телефона, освен в случай на груба небрежност от страна на IBANFIRST.

Член 3.7 – Прекратяване, неизпълнение от страна на Клиента и обезщетение

3.7.1. Само в случай на злоупотреба с доверие както Клиентът, така и IBANFIRST могат да прекратят всички сключени сделки без предизвестие и с незабавно действие, като изпратят електронно писмо с потвърждение на получаването.

Прекратяването на всички сключени сделки води до задължение за Клиента да плати на IBANFIRST незабавно без забавяне всички суми, дължими на датата на падежа, както и всички разходи и разноски, дължими към датата на прекратяването.

3.7.2. Неизпълнението от страна на Клиента дава право на IBANFIRST да прекрати всички сделки с Клиента незабавно, да извърши прихващане на текущи и бъдещи взаимни задължения и вземания, изразени в евро или в друга валута, независимо от евентуално производство по несъстоятелност, съдебно производство по оздравяване или друго подобно производство, водено спрямо Клиента, както и да определи салдо по анулиране („Салдо по анулиране“), което да бъде получено или съответно платено.

По-специално, следните събития се считат за неизпълнение от страна на Клиента:

 • неизпълнение от страна на Клиента на задължение, произтичащо от настоящата част;
 • неплащане или непредоставяне от страна на Клиента на парични суми във връзка със сделка;
 • неизпълнение от страна на Клиента на искане за допълнително обезпечение;
 • изявление от страна на Клиента, което е невярно към момента, в който е направено или повторено, или което повече не е вярно;
 • невъзможност или отказ на Клиента да плати всички или част от тези задължения или да изпълни финансовите си задължения;
 • образуване на съдебно производство по оздравяване или друго подобно производство срещу Клиента; или
 • несъстоятелност на Клиента.

Клиентът, неговите акционери и/или управители трябва незабавно да информират IBANFIRST писмено за настъпването на неизпълнение от негово име.

В случай на неизпълнение от страна на Клиента IBANFIRST има право по своя преценка да анулира получените поръчки, да спре изпълнението на своите задължения за плащане и доставка, да прекрати по право /ipso jure/ и без предизвестие всички сделки, сключени с Клиента, както и да прекрати изцяло или частично договорните отношения с Клиента в съответствие с член 1.8 от настоящите ОУ.

3.7.3. За да се определи салдото по анулиране, за всяка прекратена сделка се определя нейната заместваща стойност („Заместваща стойност“).

Заместващата стойност се определя от IBANFIRST и изразява сумата, която IBANFIRST би платила или получила на датата на изчисляване на салдото по анулиране, ако поеме пълните права и задължения на Клиента. Съответната сума ще е с положителен знак, ако следва да бъде изплатена на IBANFIRST. В обратния случай ще е с отрицателен знак.

След това IBANFIRST приспада от общата сума на заместващите стойности, засегнати от положителен знак, и сумите, дължими от Клиента, общата сума на заместващите стойности с отрицателен знак и дължимите от IBANFIRST суми. Тази разлика (положителна или отрицателна) представлява салдото по анулиране.

Предходните разпоредби не възпрепятстват IBANFIRST да предприеме незабавно и без предизвестие всякакви други мерки, необходими за защита на интересите на IBANFIRST в съответствие с настоящите ОУ. Тези мерки включват, но не се ограничават до извънсъдебно уреждане на настоящия договор, закриване на позициите на Клиента, покупка/продажба на базовите активи, за които се отнасят сделките на Клиента, и ликвидация на всички или част от позициите на Клиента, за да се даде възможност за изпълнение на задълженията на Клиента.

Посоченото в настоящата разпоредба салдо по анулиране е предназначено за уреждане на всички загуби, понесени от IBANFIRST, и на вземанията на IBANFIRST срещу Клиента. Остатъкът се възстановява на Клиента. В допълнение към предходните разпоредби IBANFIRST може също така да поиска от Клиента обезщетение за претърпените вреди.

Член 3.8 – Задължение за обезпечение

Освен ако не е договорено друго с IBANFIRST, с цел намаляване на операционния риск и кредитния риск Клиентът е длъжен да депозира гаранция по една или повече банкови сметки, посочени от IBANFIRST, като размерът и условията на гаранцията се посочват от IBANFIRST по сметката на Клиента при IBANFIRST.

Гаранцията представлява прехвърляне на собственост като гаранция по смисъла на Закона за финансовите обезпечения.

Гаранцията, прехвърлена от Клиента на IBANFIRST, е без привилегии, претенции или обезпечения.

При приключване на сделките IBANFIRST има задължение да предаде гаранцията на Клиента, при условие че се приспадне евентуално положителното салдо по анулиране в полза на IBANFIRST.

Гаранцията е неразделна част от споразумението за уравняване, посочено в член 3.2.

Ако депозираната от Клиента гаранция падне под прага от 2 % от стойността на Сделките между Клиента и IBANFIRST, преизчислена при актуалните пазарни условия, независимо от първоначалния размер на гаранцията, IBANFIRST може да поиска от Клиента да възстанови гаранцията до достигане на прага от 2 % („Искане за допълнително обезпечение“).

Когато преизчислената при актуалните пазарни условия стойност на Сделките между Клиента и IBANFIRST е по-малко от 2 %, IBANFIRST може също така да отправи искане за допълнително обезпечение към Клиента, който първоначално се е ползвал от дерогация от учредяването на гаранция, и да изиска депозит на гаранция в размер на прага от 2 %.

Клиентът следва да изпълни искането за допълнително обезпечение в срок до 2 (два) работни дни от деня на искането.

Член 3.9 – Процедура за потвърждаване и условия, приложими към сделките

Искането за покритие е формулирано в съответствие с условията, предвидени за тази цел на платформата на IBANFIRST. Хеджирането се състои в това IBANFIRST да гарантира прилагането на определен обменен курс: (i) за определен период и при договорени обеми плащания или (ii) за определена дата и конкретно плащане.

Всяка сделка подлежи на писмено или електронно потвърждение, в което са посочени всички променливи данни, свързани с нея. Това потвърждение има доказателствена сила между страните. Потвърждението не зависи от влизането в сила на сделката.

Ако обаче Клиентът не е получил потвърждение от IBANFIRST за дадена сделка в рамките на два работни дни от сключването ѝ, той следва незабавно да уведоми IBANFIRST за това, за да може отново да му бъде изпратено потвърждение.

IBANFIRST и Клиентът са споразумяват, че ако IBANFIRST изпрати потвърждението на договора на Клиента и Клиентът не изпрати уведомление за несъгласието си с условията на потвърждението в рамките на 2 (два) работни дни след изпращането му чрез „Уведомление за непотвърждение“ до лицето за контакт в IBANFIRST, условията на сделката ще се считат за приети от Клиента.

Ако Клиентът изпрати на IBANFIRST „Уведомление за непотвърждение“ на условията, IBANFIRST и Клиентът се опитват да разрешат разногласието и да потвърдят приложимите условия във възможно най-кратък срок.

Евентуалната липса на потвърждение не засяга валидността на сключената сделка и следователно не освобождава Клиента от задължението му да отговаря на евентуални искания за внасяне на парични суми. Правото на Клиента да се позове на сделка и да се ползва от прилагането на гарантирания от сделката обменен курс може също така да бъде обвързано с условието Клиентът действително да е платил на IBANFIRST в предвидения срок сумите, поискани частично с искане за внасяне на парични суми. Размерът на искането за внасяне на парични суми се определя свободно от IBANFIRST в зависимост от критерии за риска, като например икономическото и финансовото състояние на Клиента, присъщия на хеджирането риск или съответните валути.

Размерът на искането за внасяне на парични суми се определя свободно от IBANFIRST в зависимост от критериите за риска, като например икономическото и финансовото състояние на Клиента, присъщия на хеджирането риск или съответните валути.

При наличието на искане за внасяне на парични суми, ако 3 (три) работни дни преди края на сделката изглежда, че общият обем плащания, валидирани по гарантираната цена на хеджирането, е по-малък от размера на хеджирането, Клиентът има възможност да уведоми IBANFIRST за своето решение: (i) да прехвърли неизползваното салдо по хеджирането в своята сметка, деноминирано във валутата на плащането, като плати равностойността на това салдо във валутата на сетълмента (за сума, равна на салдото, умножена по гарантирания от сделката курс), или (ii) да плати на IBANFIRST валутните загуби, реализирани от IBANFIRST при продажбата на неизползваното салдо. Това решение е неотменимо.

Плащането по гъвкав валутен форуърд (чрез ранно упражняване) по гарантирания от сделката курс може да се прилага само през предварително определения от Клиента период на използване, когато сделката е записана.

Член 3.10 – Записване на телефонни разговори и защита на данните

В случай на съдебен спор или спор относно съществуването, съдържанието и/или условията на сделката, всяка от страните може да се възползва от записите на телефонните разговори. Те имат доказателствена сила, по-специално по отношение на съществуването, съдържанието и/или условията на сделката, и имат предимство пред съдържанието на потвърждението.

Направените от всяка от страните записи се съхраняват системно за срок, не по-дълъг от периода, необходим за изпълнението на целите, за които са направени или за които впоследствие се обработват, в съответствие със законовите задължения.

Ако Клиентът използва служители и/или агенти, той се задължава също така да информира лицата, които участват в сделките, за разпоредбите на настоящия член (Записване на телефонни разговори и защита на данните) и за политиката на IBANFIRST за защита на данните, както и да получи тяхното съгласие относно записването на съобщенията им.

Личните данни, съобщени във връзка със сключването или изпълнението на сделки или по време на телефонен разговор с IBANFIRST, могат да бъдат обработвани за следните цели: централно управление на клиенти, управление на сметки и плащания, маркетинг (освен при възражение на засегнатото лице), цялостна визия за Клиента и предотвратяване на нередности.

Всяко физическо лице може да се запознае с отнасящите се до него данни и да поиска коригиране. Физическите лица могат също така да направят възражение безплатно и при поискване срещу обработването на такива данни за целите на директния маркетинг.

Член 3.11 – Уреждане на спорове

IBANFIRST и Клиентът се споразумяват да въведат вътрешни процедури и процеси за регистриране и наблюдение на всеки спор, докато той не бъде разрешен.

IBANFIRST и Клиентът се споразумяват да прилагат следната процедура за установяване и разрешаване на спорове между тях:

Предпочитаното средство за предаване на оплаквания на активния Клиент по отношение на предоставяна от IBANFIRST услуга е каналът „Жалби от клиенти“. Клиентът подава жалбата си по електронна поща на адрес complaints@ibanfirst.com с ясно посочване на името на сметката или идентификатор на плащането (в началото със символа „#“) и на оплакването си. След това електронното писмо се изпраща на компетентния отдел.

След това IBANFIRST: (i) изпраща на Клиента писмено потвърждение, че жалбата му е получена; (ii) свързва се с Клиента, ако е необходима допълнителна информация във връзка с преписката; (iii) анализира преписката и му изпраща подробен отговор, съдържащ обясненията, както и причините за съответните действия.

Член 3.12 – Задължение за отчитане

В Регламента за европейската пазарна инфраструктура се изисква всички сделки с деривати да се отчитат в регистър на трансакциите. В съответствие с горепосочения регламент всяка страна е оправомощена да отчита елементите на сделките от името на двамата контрагенти. Освен това всяка трета страна е също оправомощена да извършва отчитане от името на единия и/или двамата контрагенти.

С оглед на горепосоченото IBANFIRST предлага на своите Клиенти да декларират своите нови сделки, сключени с IBANFIRST в контекста на форуърдните плащания.

Освен ако Клиентът изрично е посочил на IBANFIRST да изпълни задължението си за отчитане, Клиентът приема и оправомощава IBANFIRST: (i) да извърши посоченото по-горе отчитане; (ii) да използва една или повече услуги, избрани по преценка от IBANFIRST, за да извършва отчитането пред регистрите на трансакции; (iii) да промени своя търговски регистър и/или служба, отговаряща за отчитането, без предварително уведомяване на Клиента.

За да се възползва от отчетната услуга на IBANFIRST, Клиентът се задължава да предостави – или делегира своето право на IBANFIRST – цялата необходима информация, включително LEI кода (идентификационен код) на Клиента.

IBANFIRST полага усилия да отчита в регистъра на трансакции (както и от името на Клиента) възможно най-точно елементите, свързани с всяка сделка и с всяко изменение или прекратяване на сделки, в рамките на приложимите срокове, предвидени в Регламента за европейската пазарна инфраструктура, и в съответствие с него.

Ако Клиентът не предостави на IBANFIRST информация или данни, които са изискани или поискани своевременно на каквато и да е основание, и това пречи на IBANFIRST да отчете съответната(ите) сделка(и) от името на Клиента, IBANFIRST уведомява Клиента за това. Клиентът: (i) има право да отчете своята(ите) сделка(и) пред регистър на трансакции (лично или чрез пълномощник), (ii) уведомява IBANFIRST и предоставя на IBANFIRST елементите, свързани със сделките, тъй като ще бъде декларирано, че се избягва двойно отчитане, и (iii) в този случай няма да има право на иск срещу IBANFIRST за неизпълнение или на друго основание.

Клиентът потвърждава и приема, че:

Продължава да носи отговорност за точността на информацията и данните, предавани от IBANFIRST от негово име, и за грешки при въвеждането, дължащи се на грешки в системата или човешки грешки, които са неизбежни, като всяка от страните ще действа разумно и добросъвестно, за да идентифицира и коригира тези грешки своевременно;

IBANFIRST няма да декларира сделки от името на Клиента съгласно разпоредбите на настоящия член, ако не е съобщен валиден LEI код или ако Клиентът не е възложил на IBANFIRST да получи/обновява LEI кода на Клиента.

Член 3.13 – Ангажименти на Клиента

Клиентът декларира и гарантира, че:

 • има правомощието да подпише настоящия документ;
 • е спазил и спазва всички задължителни законови и подзаконови актове или съдебни или административни решения, или актове или решения, на които е подчинен, във връзка с подписването и изпълнението на настоящия документ;
 • информацията и данните, които е предоставил на IBANFIRST, са пълни и точни;
 • всяка сделка се извършва в контекста на платежни операции, а не за спекулативни цели;
 • е получил от IBANFIRST, прочел и разбрал необходимата, ясна и пълна информация за рисковете, свързани със сделките, и че се задължава да не сключва основна сделка, ако не разбира напълно свързаните с нея рискове;
 • е знаел за обменния курс и стойността, приложими за изпълнението на договори за фиксиран, гъвкав или динамичен валутен форуърд;
 • е бил наясно със защитата на обменния курс и максималната насрещна стойност, приложима за изпълнението на договори за динамичен валутен форуърд;
 • се задължава да предоставя насрещната стойност за всяко прилагане на договори за гъвкав валутен форуърд или за окончателното изпълнение на договори за фиксиран, гъвкав или динамичен валутен форуърд.

Член 3.14 – Разходи

IBANFIRST има право да начислява такси на Клиента за услугите, предоставяни от IBANFIRST съгласно дадения на IBANFIRST мандат, и за всяка сделка. Когато е приложимо, тези такси се изчисляват в съответствие с Общите тарифни условия.

Член 3.15 – Други разпоредби

Неупражняването на правата, предоставени на някоя от страните от разпоредбите на настоящата част, или прилагането на само част от тях, не дава право на другата страна да се позовава на това неупражняване или частично прилагане като отказ от тези права.

Всички разходи и такси, произтичащи от сделка и нейното изпълнение, които са направени от някоя от страните, са за нейна сметка. В случай на неизпълнение обаче неизправната страна трябва да поеме всички разходи и такси, произтичащи от неизпълнението.

Клиентът неотменимо упълномощава IBANFIRST да дебитира сметката му за дължимите от него суми и се задължава съответно да предостави сметката си.

Клиентът отговаря за своите представители и/или сътрудници и носи отговорност за последиците от дадените поръчки, сключените сделки или уведомленията, направени от горепосочените лица, които не са упълномощени да ангажират Клиента, освен в случай на сериозно нарушение от страна на IBANFIRST или на някой от сътрудниците на IBANFIRST .

Част 4 – Споразумение за финансиране

Член 4.1 – Общи положения

В случай на противоречие между разпоредбите на настоящата част и разпоредбите на останалите части на настоящите ОУ, се приема, че разпоредбите на настоящата част имат предимство.

Член 4.2 – Влизане в сила, изменение и срок

4.2.1. Споразумението за финансиране и всички изменения към него пораждат действие на датата, на подписване на споразумението за финансиране или на документа за изменение от IBANFIRST и Клиента.

4.2.2. Измененията, отнасящи се до споразумението за финансиране, не водят до новация на настоящите ОУ.

4.2.3. Споразумението за финансиране е за неопределен срок. То може да бъде прекратено по всяко време от всяка от страните с предизвестие от 10 (десет) работни дни. В случаите, предвидени в член 4.7.2, споразумението за финансиране се прекратява незабавно.

Член 4.3 – Използване и начини на използване

4.3.1. Всяко финансиране по споразумението за финансиране се предоставя единствено по преценка на IBANFIRST въз основа на копие от фактурите, за които Клиентът иска финансиране.

IBANFIRST може да поиска допълнителна информация или документи от Клиента, по-специално във връзка с фактурата, съответния пазар или дори финансовото състояние на Клиента.

Финансирането, предоставено съгласно споразумението за финансиране, включва само сумите без ДДС по всяка фактура. Всяко предоставено от IBANFIRST финансиране се потвърждава на Клиента в електронна форма със съобщение, съдържащо основните характеристики на предоставяното финансиране (сума, падеж, лихвен процент за длъжника, евентуални обезпечения, които ще бъдат предоставени, общия процент на разходите). Съобщението се изпраща чрез платформата на IBANFIRST и представлява Условията за прилагане.

Отпуснатите суми са окончателни и не подлежат на допълнително финансиране. Ако Клиентът желае да поиска ново финансиране, той трябва да отправи съответно искане и по-специално да представи нови фактури.

4.3.2. Финансирането може да се използва само като допълнение към платежната трансакция и няма да се извършва плащане, ако не е подкрепено с фактура, която трябва да е заверена от Клиента.

Член 4.4 – Лихви, срок, комисиони, такси и ГПР

4.4.1. Финансиране се отпуска при плащане на лихва, която се определя в Условията за прилагане. Тази лихва е фиксирана. Освен ако не е посочено друго, лихвите, комисионите и таксите са платими за минал период. Изчислението се извършва в съответната валута въз основа на дроб, в която числителят е действителният брой изминали дни, а знаменателят е броят дни в годината на пазара на съответната валута (в съответствие с пазарните практики – 360 или 365 в зависимост от съответната валута).

В зависимост от пазарните условия IBANFIRST може по всяко време да променя лихвите, таксите и комисионите. Уведомлението за промяната може да бъде изпратено с обикновено електронно писмо до Клиента или чрез публикация на уебсайта на IBANFIRST (www.iBanFirst.com). За промяната IBANFIRST изготвя разпечатка на писмото или на съответната страница на уебсайта на IBANFIRST. Клиентът трябва да приеме тези изменения, ако не денонсира споразумението за финансиране с електронно писмо, изпратено до IBANFIRST в срок до 30 дни от изпращането на електронното писмо или публикацията на уебсайта на IBANFIRST.

4.4.2. В Условията за прилагане се посочва срокът на погасяване на всяко финансиране, като се напомня, че: (i) срокът на финансирането не може да е повече от 150 (сто и петдесет) дни, и (ii) ако финансирането се отпуска на Клиента на няколко транша, този срок от 150 дни се изчислява на части.

Освен това погасяването е окончателно и не дава право на Клиента да реализира ново финансиране.

4.4.3. В случай на забава за плащане върху оставащите дължими суми се начислява лихва, ipso jure и без известие за забавата, според лихвения процент, определен в Условията за прилагане, плюс 8 % (осем процента) годишно. Увеличението от 8 % е размерът на санкцията за забавеното плащане.

В случай на прекратяване на споразумението за финансиране при условията, предвидени в член 4.7.2, в допълнение към лихвите за забава Клиентът дължи също, без изискване за отправяне на покана, еднократно обезщетение в размер на 8 % (осем процента) върху непогасената сума към датата на прекратяването.

4.4.4. За всяко финансиране в Условията за прилагане се посочва приложимият общ процент на разходите

Член 4.5 – Обезпечения

IBANFIRST може да поиска от Клиента да приеме определени обезпечения (залог на предприятие, акции, прехвърляне на вземания за обезпечение) като гаранция за погасяване на заетите парични средства. Ако IBANFIRST поиска (в Условията за прилагане или в друг документ) Клиентът да приеме обезпечението, отпускането на средствата е подчинено на действителното учредяване на въпросното обезпечение. Всички такси, права и правни такси за учредяването и подновяването на обезпеченията са изключителна отговорност на Клиента.

Член 4.6 – Задължение за информиране

Клиентът е длъжен да информира IBANFIRST незабавно за всяка значителна промяна в търговската си дейност, промяна в правомощията си за представителство, промяна на местоживеенето, адреса на управление или адреса на дейност, създаването на допълнителни оперативни офиси, както и да му съобщава всички факти, които трябва да бъдат съобщени съгласно правните разпоредби.

Веднага след установяването им Клиентът предоставя на IBANFIRST копие от всички счетоводни отчети, които е правно задължен да изготвя.

Като цяло, по искане на IBANFIRST Клиентът трябва да предостави на IBANFIRST всяка информация, даваща възможност на IBANFIRST да оцени платежоспособността на Клиента.

Член 4.7 – Прекратяване

4.7.1. Без да се изисква да посочва основанието, IBANFIRST има право да прекрати споразумението за финансиране или да спре неговото прилагане, като изпрати електронно писмо с потвърждение на получаването и с предизвестие от 10 (десет) дни от датата на изпращането.

Прекратяването с предизвестие може да се отнася до споразумението за финансиране в неговата цялост или до максималните суми, които да бъдат изтеглени, както за усвоената, така и за неусвоената част от споразумението за финансиране.

След известието за прекратяването е възможно да се правят нови тегления само в рамките на непогасената сума към датата на електронното писмо, с което се прави уведомление за прекратяването, и доколкото срокът на тези нови тегления не е след датата, на която прекратяването влиза в сила.

Прекратяването или спирането на действието може да бъде отменено само със съгласието на IBANFIRST.

Прекратяването с предизвестие води до изискване за незабавно изплащане на всички изтеглени от Клиента суми към момента на влизане в сила на прекратяването.

Независимо от горепосочените разпоредби, приложими в случай на прекратяване, IBANFIRST също има право да прекрати споразумението за финансиране без предизвестие в случай на настъпване на някое от събитията, посочени в следващата разпоредба.

4.7.2. IBANFIRST може да прекрати споразумението за финансиране изцяло или частично с незабавно действие и без формално уведомление за неизпълнение в следните случаи:

 • неплащане на дължими суми по главница, лихви или свързани суми;
 • неспазване на друго условие или задължение, предвидено в споразумението за финансиране;
 • сливане, разделяне или частично или универсално правоприемство на имуществото на Клиента без предварителното съгласие на IBANFIRST;
 • прехвърляне от страна на Клиента на активи, представляващи повече от 5 % (пет процента) от капитала му или 10 % (десет процента) от общия му баланс без предварителното съгласие на IBANFIRST;
 • намаляване или амортизация на акционерния капитал на Клиента или увеличаване на капитала на Клиента без предварително уведомяване на IBANFIRST;
 • промяна на контрола на Клиента без предварително уведомяване на IBANFIRST;
 • влошаване на рейтинга на Клиента по рейтинга на Централната банка на Франция (ако е приложимо);
 • ако споразумението за финансиране стане незаконно за Клиента или Банката;
 • ако регулаторните условия относно IBANFIRST правят договора за кредит незаконен и/или още по-обременяващ за IBANFIRST;
 • споразумението за финансиране е сключено въз основа на непълна или неточна информация, предоставена от Клиента, или ако Клиентът е предоставил непълна или неточна информация през срока на споразумението за финансиране;
 • в случай че документ на хартиен носител, носещ подписа на Клиента, бъде оспорен или остава неплатен в деня след представянето му;
 • в случай че Клиентът прекрати професионалната си дейност или дейността си или ако възнамерява да прекрати или измени тези дейности съществено;
 • в случай на искане за спиране на плащането;
 • в случай на престъпления, извършени от Клиента, неговите директори, управители, членове на ръководството му или някое от тези лица;
 • в случай на неизпълнение, спиране или деклариране на плащане на задължение към IBANFIRST или други финансови институции или, като цяло, в случай на настъпване на събитие, което предвижда или разкрива финансови затруднения или което може да промени отношението на доверие;
 • в случай че IBANFIRST направи заключение от счетоводния анализ на Клиента, че са понесени значителни загуби и че платежоспособността му или финансовото му равновесие са нарушени, или ако от сравнението между балансите и/или счетоводните оценки, направени от IBANFIRST или от името на IBANFIRST, би могло да се заключи, че според изчисленията на IBANFIRST натрупаните загуби на Клиента достигат двадесет и пет процента от собствените му средства (капитал и резерви, с изключение на печалбата от преоценка) след реализиране на необходимата амортизация;
 • в случай на неспазване от страна на Клиента на неговите законови или подзаконови задължения, и по-специално съгласно дружественото право, счетоводното право, разпоредбите за опазване на околната среда (по-специално ICPE), разпоредбите относно градоустройственото планиране или правото, уреждащо упражняването на професионалните му дейности;
 • в случай на съдебно, административно или арбитражно решение, изпълнителен акт, с който Клиентът се осъжда за сума по-голяма от 25 % (двадесет и пет процента) от непогасения кредит към Клиента.

Във всички описани по-горе случаи договорът за кредит се прекратява незабавно, така че: (i) Клиентът няма да може да получи ново финансиране, и (ii) вече отпуснатото финансиране става незабавно изискуемо предсрочно.

Освен това Клиентът подлежи на правна имуществена санкция без формалности в размер на 8 % (осем процента) от дължимите суми.

Член 4.8 – Отказ и недействителност

4.8.1. Неупражняването или частичното или забавено упражняване на право от страна на IBANFIRST по какъвто и да е начин във връзка със споразумението за финансиране не означава, че IBANFIRST се отказва от това право.

4.8.2. Ако някоя от клаузите, приложими към споразумението за финансиране, стане недействителна, незаконосъобразна или неприложима, валидността на останалите клаузи няма да бъде засегната по никакъв начин.

company logo

Бъдете информирани

Получавайте последните новини, съвети и практики, свързани с валутните пазари — те ще Ви помогнат да оформите своето бъдеще без граници.

iBanFirst S.A. е надлежно упълномощена и регулирана от Националната банка на Белгия под CBE номер 0849.872.824 като платежна институция. iBanFirst S.A. е директен член на SWIFT мрежата и е сертифициран да извършва плащания в цялата SEPA зона. Като платежна институция iBanFirst S.A. предлага само решения за хеджиране (форуърд, гъвкав форуърд и динамичен форуърд), свързани с основните платежни трансакции. iBanFirst S.A. не предлага опции или други финансови инструменти за инвестиционни или спекулативни цели.