Отворен интерфейс за приложни програми (API)

Отворено банкиране с ДПУ2

Ревизираната Директива 2 за платежните услуги (ДПУ2) изисква банките да позволяват на трети страни доставчици (ТСД) да имат достъп до сметката и да извършват плащания от името на своя клиент и с негово съгласие.

Тази разпоредба гарантира, че банките въвеждат необходимите системи за сигурно и надеждно споделяне на техните услуги и данни с регистрирани ТСД.

Интерфейсите за приложни програми (API) вече се използват широко в интернет за споделяне на информация и осигуряване на защитен достъп до сметки и платежни услуги.

iBanFirst ДПУ2 API

Отвореният API на iBanFirst може да се използва както за информация за сметката (AISP), така и за платежни услуги (PISP).

Нашият API е сертифициран и iBanFirst е освободен от всякакъв резервен механизъм в контекста на ДПУ2.

Тъй като нашият приоритет е да защитим клиентските данни и да осигурим безпроблемно обслужване на клиентите, както и да се придържаме към пазарните стандарти, нашите услуги съгласно ДПУ2 се основават на общ метод за „пренасочване“ (определен в стандарти като OAuth2.0).

Нашият API съгласно ДПУ2 е безплатен за използване за всички регистрирани AISP и PISP. Ако сте регистриран ТСД и искате да използвате нашия API, моля, свържете се с нас на open-api@ibanfirst.com

Идентификационни данни на „опитното поле“

Нашето „опитно поле“ за API съгласно ДПУ2 е отворена среда, която позволява да се експериментира, разработва и тества приложението на TСД за услугите по ДПУ2. То обхваща информация за сметки, иницииране на плащане и защитено удостоверяване на клиента.

След като използвате следните идентификационни данни, за да се регистрирате, можете да подавате API заявки и да получавате симулирани отговори.

Вход: m01148y
Парола: AccountPSD2
Удостоверяване: 000000
Тестов URL:
IBAN в евро: BE90 9140 0154 4332
IBAN в щатски долари: BE68 9140 0154 4534

Производствен API

След като интегрирате нашето „опитно поле“ за извършване на тестове, можете да използвате производствения URL адрес, за да стартирате:

https://open-api.ibanfirst.com/Banking/API

Изпълнение (последно актуализиране: януари 2021 г.)

API Feature performance bigger size.png

Няма съобщени инциденти

API документация

Свържете се с нас днес